Skräddarsy dina avtal efter just dina behov

Avtalsguiden i JUNO låter dig skräddarsy dina egna avtal efter behov. Ólafur Steindórsson, advokat, ansvarar för de avtalsmallar som aktualiseras vid olika typer av företagsöverlåtelser. ”Avtalsguiden är ett ypperligt verktyg för att på ett enkelt och lättillgängligt sätt förklara innebörden av olika klausuler och därigenom öka kvalitén i det egna arbetet”, säger han.
Cropped shot of a businessman and businesswoman completing paperwork together at a desk

Ólafur Steindórsson, advokat på Wistrand Advokatbyrå, är specialiserad inom M&A (företagsförvärv) med särskilt fokus på den dynamiska tech-branschen. Han har många års erfarenhet av att bistå tillväxtbolag i samtliga faser.

– Man jobbar väldigt nära det operativa när man arbetar med sådana bolag, man fungerar som ett bollplank genom bolagets utveckling och investeringsrundor, vilket är stimulerande, säger han.

Juristbranschen har självklart också påverkats av covid-19, effekterna har dock varierat beroende på rättsområde. Ólafur konstaterar att investeringarna till tech-branschen fortsatte med samma intensitet som innan pandemin så fort den initiala oron hade lagt sig.

– Corona har i det avseendet blivit en parameter bland andra att ta hänsyn till. tech-branschen har snarare stärkts under pandemin.

”Gäller att veta hur man ska gå till väga”

I Avtalsguiden finns totalt över 300 avtal och bolagshandlingar, både på svenska och engelska, med alternativa skrivningar och klausuler, checklistor och praktiska råd. Ólafur Steindórsson ansvarar för utformningen av de avtal som aktualiseras vid olika typer av företagsöverlåtelser (av icke-noterade bolag).

– Huvuddokumentet är själva överlåtelseavtalet som finns i två versioner beroende på om transaktionen baseras på ett historiskt bokslut (locked box) eller ett tillträdesbokslut (closing accounts). För överlåtelseavtal finns en marknadsstandard avseende grundformatet som är accepterad inom stora delar av branschen, men i praktiken gör man oftast relativt många avsteg från denna baserat på parametrarna i den individuella transaktionen.

– Då gäller det att veta hur man ska gå till väga, konstaterar han.

Ólafur har själv valt ut och utförligt kommenterat de klausuler som kan aktualiseras beroende på vilken typ av transaktion det är fråga om. Under arbetets gång har han fått uppskattad hjälp av kollegor som lämnat förslag och gett feedback.

– Innehållet i vissa klausuler styrs av praxis eller doktrin, vilket det i så fall givetvis redogörs för i relevant omfattning. Men i andra fall är det snarare fråga om en marknadsstandard, då finns det ingen källa att hänvisa till utan det baseras på min uppfattning om hur rättsläget ser ut.

Olafur_Steindorsson_KL_nySvårt att hålla sig uppdaterad

När det gäller företagsöverlåtelser avgörs de flesta tvister genom skiljeförfaranden – som inte kommer till allmänhetens kännedom. Praxis är alltså inte lika etablerad och synliggjord som inom andra rättsområden, och det är därför svårt för jurister som inte arbetar dagligen med dessa frågor att hålla sig uppdaterade.

Ólafur menar att exempelvis yngre jurister på större byråer kan använda Avtalsguiden som stöd och komplement till byråernas egna avtalsmallar och förlagor – detta särskilt eftersom Avtalsguiden innehåller fördjupade förklaringar till många bestämmelser och klausuler.

– Av erfarenhet vet jag att det finns en risk att jurister som inte är specialiserade inom företagsöverlåtelser i hög grad förlitar sig på en mall eller förlaga utan att riktigt förstå innehållet i alla delar. Det är förståeligt då arbetstempot ofta är högt, och materian komplex.

– Avtalsguiden är ett ypperligt verktyg för att på ett enkelt och lättillgängligt sätt förklara innebörden av olika klausuler och därigenom öka kvalitén i det egna arbetet betonar han.

Att hitta ett anslag som är relevant för alla användare var en av de största utmaningarna under arbetets gång.

– Informationen i Avtalsguiden ska vara tillräckligt relevant och djuplodande för att kunna användas i en komplex situation – men tillräckligt enkel och lättillgänglig för att även kunna användas när det rör sig om en relativt okomplicerad transaktion, säger Ólafur.

Skräddarsy avtal efter behov

Genom Avtalsguiden kan man skapa ett nytt avtal från grunden eller justera ett redan existerande avtal – användaren kan själv lägga till eller välja bort olika klausuler – och därigenom hitta lösningar och få praktisk vägledning i en förhandlingssituation. Man kan alltså skräddarsy sina egna avtal efter behov.

– Jag och övriga författare är själva aktiva i branschen och ser därför en stor del av den praxis och de frågor som inte är allmänt tillgängliga, som det inte ens finns någon litteratur om, vilket är fallet avseende företagsöverlåtelser där i stort sett samtliga tvister som sagt avgörs genom skiljeförfarande. Denna kunskap förmedlar vi givetvis inne i tjänsten.

Ólafur Steindórsson tror att vissa kommersiella förhandlingar och tvister hade varit enklare att lösa om det, i likhet med andra rättsområden, hade funnits en allmänt vedertagen praxis med större enhetlighet som följd.

– Genom Avtalsguiden kan Norstedts Juridik bidra till en standardisering genom att ge en ögonblicksbild av vad som gäller inom ibland svårgenomträngliga avtalsområden.

Läs mer om tjänsten här