Arlandastad ökade nettoresultatet under tredje kvartalet

Fastighetsbolaget Arlandastad redovisar ökande nettoresultat under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan.
Peter Wagstrom and Per Taube. Photo: Arlandastad Group
Peter Wagström, ordförande, och Per Taube, huvudägare i Arlandastad. Foto: Arlandastad Group
Hyresintäkterna uppgick till 24 miljoner kronor (12,6), en ökning med 90,5 procent mot föregående år. Hyresintäkternas ökning är huvudsakligen hänförlig till omförhandlade och nya hyreskontrakt.

Totala intäkter uppgick till 19,4 miljoner kronor.

Resultatet före skatt var 165,8 miljoner kronor (-5,9). Orealiserade värdeförändringar av fastigheter uppgick till 187,5 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev 125,8 miljoner kronor (-5,7).

Substansvärde per aktie låg på 79 kronor (56).

”Idag har vi nyttjat mindre än 10 procent av de potentiella byggrätterna i vårt befintliga markområde som totalt uppgår till mellan 1,3–1,4 miljoner kvm över tid. Baserat på våra tidigare utfall beräknar vi ett förädlingsvärde på 5 000 till 6 000 kr per kvm byggrätt, vilket innebär en potential om återstående förädlingsvinster i storleksordningen 5–7 miljarder kronor, och
ett fastighetsinnehav genom organisk tillväxt om cirka 30 miljarder kronor samt årliga hyresintäkter om cirka 2 miljarder kronor”, säger VD Dieter Sand.

Resultat per aktie hamnade på 2,38 kronor (-0,63).

Arlandastad, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Hyresintäkter 24 12,6 90,5%
Resultat före skatt 165,8 -3,8
Nettoresultat 125,8 -5,7
Resultat per aktie, kronor 2,38 -0,63
Substansvärde per aktie, kronor 79 56 41,1%