Lyckegård: En hållbar IPO?

Lyckegård vill med sina jordbruksmaskiner för ekologiskt jordbruk bli ledande i norra Europa. Kan ESG och förvärv göra IPO:n till en vinnare?
Skärmdump från Lyckegårs hemsida 21/01/2022.
Lyckegård Group
Teckningskurs: 5,95 kr Antal aktier: 15,5 m
Börsvärde: 92 Mkr Nettokassa: 5 Mkr
VD: Christian Bjärntoft Ordförande: Anders Holm

Lyckegård Group (teckningskurs 5,95 kr) tillverkar och säljer mekaniska jordbruksredskap för det hållbara jordbruket.

Lyckegård startade 2008 och koncernen har idag 23 anställda. Huvudkontoret ligger i Lund.

Under de tre första kvartalen 2021 omsatte bolaget 33 Mkr med ett resultat på -5 Mkr.

Lyckegård satsar på tillväxt och tar nu in 32,4 Mkr i samband med en notering på First North. Under hösten 2021 tog bolaget upp brygglån där lån och ersättning nu också kvittas mot nyemitterade aktier. Nettolikviden som tillförs bolaget är 15,2 Mkr. Hälften av pengarna ska gå till att accelerera sälj och marknadsinsatser, 25% till att konsolidera produktion och produktutveckling och resterande 25% till rörelsekapital.

DISCLAIMER

Disclaimer: Afv skriver analyser på så gott som alla bolag som ska notera sig. I fallet Lyckegård har Afv via bolaget fått ta del av finansiell info i förväg vilket medför att analysen publiceras redan i början av teckningstiden. Denna ”early look” har genomförts tack vare att Lyckegård också har köpt annonser av Afv för sin notering. Det ska dock starkt betonas att Afv-analysen inte på något sätt är betald av eller styrd av bolaget. Det är endast tidpunkten för publicering som kunnat tidigareläggas via ”early look”.

Affärsvärldens huvudscenario 2021E 2022E 2023E
Omsättning 44 51 58
 – Tillväxt +278% +15% +15%
Rörelseresultat -4 1 4
 – Rörelsemarginal -8,0% 2,0% 7,0%
Resultat efter skatt -3 1 3
Vinst per aktie -0,17 0,05 0,20
Utdelning per aktie 0,00 0,00 0,00
Direktavkastning 0,0% 0,0% 0,0%
Operativt kapital/omsättning 24% 24% 24%
Nettoskuld/EBIT 0,0 0,8 -0,1
P/E -34,5 120,0 30,0
EV/EBIT -26,2 92,0 22,6
EV/Sales 2,1 1,8 1,6
Kommentar: 2021 års höga tillväxtsiffra beror på förvärv av Gothia Redskap & Ekoväxt AB. Prognoserna är exklusive goodwillavskrivningar (som uppgår till cirka 3 Mkr 2021).

Läs mer om aktuella noteringar på IPO-guiden

IPO-GUIDE Lyckegård
Lista First North
Omsättning rullande tolv månader 35 Mkr
Antal anställda 23
Teckningskurs 5,95 kr
Rådgivare Sedermera Corporate Finance
Storlek på erbjudande 32 Mkr (varav 100% nyemission)
Börsvärde vid IPO Cirka 92 Mkr
Emissionskostnad Cirka 5 Mkr (16,0% av erbjudandet)
Säkrad andel av IPO* 74%
Investerare som ska teckna i IPO First Venture Sweden, Delcea Förvaltning , Magnus Wahlquist, Entreprenörinvest Sverige , Almi Invest, m.fl. (74% i åtagande)
Garanter
Flaggor** Två flaggor
Sista teckningsdag 2022-02-03
Beräknad första handelsdag 2022-02-21 (18 dagars väntetid)
* Andelen av antalet aktier i erbjudandet som på förhand är säkrade via förbindelser (garantiåtagande/teckningsåtaganden).
** Särskild metodik. Se faktaruta nedan.
Källa: Affärsvärlden / bolaget

Två flaggor enligt Affärsvärldens IPO-guide

Affärsvärldens IPO-guide granskar alla noteringar efter 25 typfall av så kallade flaggor. Genomsnittet efter 410 granskade börsnoteringar är 1,5 flaggor för miljardbolag, 2,8 för småbolag och 3,8 för mikrobolag. En flagga är inte så allvarligt i sig utan mer en signal om att man som investerare bör fundera ett extra varv kring vissa aspekter.

Affärsvärldens IPO-guide hittar två flaggor i Lyckegård

# Hög emissionskostnad

För ett IPO-bolag med höga emissionskostnader är tolkningen att bolaget antingen är i penningknipa, att det varit oordning i bolaget och/eller att priset på aktien är fel. Rörliga ”säljarprovisioner” till rådgivare ska man vara extra skeptisk till. Affärsvärlden hissar varningsflagg för alla bolag som är i sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.

Lyckegård betalar cirka 5 Mkr i emissionskostnader, motsvarande 16,0 procent av erbjudandet.

Lyckegårds VD Christian Bjärntoft kommenterar:

– Vi valde att genomföra bryggfinansiering inkl. teckningsåtagande under hösten och i och med den fick vi med oss både befintliga ägare men även nya investerare. Kompensation för brygglånet samt teckningsåtagande i nyemissionen är nyemitterade aktier inför noteringen, dessa räknas in som emissionskostnad. Vi valde att hålla tempo och momentum uppe för att förbereda expansion inför 2022 genom tidigarelagda inköp av komponenter som bland annat finansierades av brygglånet.

# Storaffär inför IPO

Förvärv medför alltid risker samtidigt som ledningen får stora möjligheter att kortsiktigt massera vinstsiffrorna. När bolag gör stora företagsaffärer nära inpå notering så är det en varningsflagga. Här fångar vi även in större nyheter under teckningstiden.

Gothia Redskap & Ekoväxt med produkten Cameleont förvärvades i mars 2021. Bolaget står för en stor del av koncernens omsättning. IPO-guiden hissar en flagga.

Lyckegårds VD Christian Bjärntoft kommenterar:

– Vi är tacksamma över att ha förvärvat Gothia Redskap & Ekoväxt och förväntar oss att förvärvet kommer bidra till en stor del av vår tillväxt under 2022 och framöver. Lyckegårds affärsidé är att uppnå lönsam tillväxt, både organiskt och via förvärv.

# CV med plumpar

För investerare är det relevant att känna till om nyckelpersoner har ett ”bagage” av exempelvis konkurser, tvister, åtal eller andra potentiella ”plumpar”. En (lindrig) gång är ingen gång men två gånger kan vara en gonggong.

Styrelseordföranden i Lyckegård var ledamot i två livsmedelsföretag som försattes i konkurs under 2020 och 2021. De båda bolagen ingick i samma företagsgrupp (Ceres).

IPO-guiden upplever inte konkurserna som elakartade och stannar därmed vid en upplysning.

Kemisk besprutning och användandet av konstgödsel dominerar inom jordbruk. Det medför dock problem så som resistenta ogräs och övergödning samt medför risker för lantbrukaren, miljön, grundvattnet och maten. Medvetandet om problemen och efterfrågan på hållbart producerade livsmedel ökar.

Inom det ekologiska jordbruket bekämpas skadedjur och ogräs med andra metoder. Noggrann planering av vilka grödor som odlas och i vilken ordning, så kallad växtföljd, är viktigt. Specialanpassade jordbruksredskap är en annan komponent.

Produkter

Lyckegård tillverkar och säljer mekaniska jordbruksredskap som används för ogräsbekämpning, jordbearbetning och sådd. Idag har Lyckegård fyra egna produkter: Combcut, Cameleon, Kvickfinn och Crimperroller. Försäljning av dessa utgör cirka 80% av omsättningen. Tillverkning sker i Staffanstorp i Skåne och i Fornåsa i Östergötland. Tanken är att samla mer av produktion och produktutveckling i Fornåsa. Lyckegård använder sig av direktförsäljning mot kunder i Norden och avser att etablera detta även i norra Europa.

Cameleon är den mest avancerade produkten och är den produkt som väntas ha störst tillväxt. Det är ett modulbaserat redskap som kan anpassas efter kundens behov. Prislappen varierar därefter men ligger kring 1,1-1,7 Mkr. Sådd, ogräsharvning, radhackning, harvning och gödningsmyllning är några av de arbetsmoment som Cameleon kan användas till. Här finns en video som visar produkten och hur den kan anpassas.

Lyckegård är också ensam återförsäljare av tyska Köckerling i Sverige och Finland samt av tyska Treffler i Sverige, Norge och Finland. Franska Bionalan tillhandahålls förutom i Norden även i Tyskland, Benelux, Polen, Baltikum och Storbritannien. Dessa märken kompletterar den egna produktportföljen. Ambitionen att erbjuda en heltäckande produkt- och tjänsteportfölj för ekologisk hållbar jordbruksproduktion.

Tillväxt på agendan

Hösten 2018 beslutades om att utöka produktportföljen (som då bara bestod av Combcut). Sedan dess har några förvärv gjorts. Först bolagets finska distributör BT Agro och deras redskap Kvickfinn. 2021 tillkom Cameleon genom förvärv av Gothia Redskap & Ekoväxt AB (nu namnändrat till Lyckegård Production).

Av Lyckegårds cirka 500 kunder utgör de ekologiska odlarna 90%. Totalt 7% av jordbruksmarken i EU är ekologiskt odlad. I Sverige är siffran 20% vilket motsvarar ungefär 5500 odlare. Marknaden väntas växa då målet inom EU är att andelen år 2030 ska vara 25%. Idag är Lyckegård marknadsledande i Norden och det vill bolaget bli även i norra Europa.

Framåt siktar Lyckegård på att fortsätta göra minst ett förvärv om året. Målbolagen är tillverkande bolag med produkter eller tjänster som kompletterar befintligt erbjudande eller säljbolag på marknader i norra Europa så att Lyckegård kan fortsätta att bygga en direkt relation med kunden.

Lyckegårds finansiella mål är:

  • Organisk nettoomsättningstillväxt på minst 15% per år, sett över en konjunkturcykel.
  • Rörelsemarginal (EBITDA) på minst 10 procent per år, sett över en konjunkturcykel.
  • Omsättning på 230-260 Mkr år 2025 genom både organisk och förvärvsdriven tillväxt.

Personerna bakom

Gothias grundare och uppfinnare av Cameleon, Lars Askling, blev i samband med uppköpet Lyckegårds störste ägare. Han kommer äga 13% av bolaget efter emissionen.

VD sedan 2019 är Christian Bjärntoft. Han är civilekonom med erfarenhet inom försäljning, marknad och affärsutveckling från storbolag som AkzoNobel och Nilfisk. Tillsammans äger styrelse och ledning drygt 27% av bolaget efter notering.

Största teckningsåtagare är investeringsbolaget First Venture. De tecknar för 8 Mkr och får ett ägande på knappt 9%. Humble är en annan av deras investeringar.

Affärsvärldens reflektioner

Bolaget är inte lönsamt i nuläget, men den redovisade rörelseförlusten på 5 Mkr (9 mån 2021) är inte så dålig som den ser ut. Den inkluderar goodwill på drygt 3 Mkr. Den förvärvade Gothia-verksamheten gick med plus både 2020 och 2019. Marginalen var cirka 5% respektive 8%. Detta ger trovärdighet åt bolagets målbild att nå 10% marginal före avskrivningar på sikt. Vi skissar dock inte in en så hög siffra i våra prognoser fram till 2023.

Den organiska tillväxten på 15% som Lyckegård siktar mot verkar också realistisk, givet att ekologiskt jordbruk är på frammarsch. Möjligen hade vi trott att en maskinleverantör som är ledande i den nischen, som Lyckegård uppger sig vara, hade haft större omsättning än 35 Mkr redan nu. Det är trots allt så mycket som 20% av odlingen i Sverige som sker ekologiskt.

Det blir spännande att se teknikutvecklingen i branschen framöver. Lyckegårds Cameleon-maskin har kamerastyrning (för automatisk följning av såraderna) och andra nymodigheter. En stor fråga är dock hur större, etablerade leverantörer agerar om ekologisk odling växer till en viktig marknad. Ökar konkurrensen? Samtidigt finns gott om nya teknikbolag som jobbar med robotar och automation som kan förändra branschen. På börsen finns Ekobot som är ett sådant exempel. De har en robot för ogräsbekämpning.

Ser vi endast på hur den nuvarande verksamheten kan arta sig känns aktien ljummen. I vårt huvudscenario är p/e-talet 30 några år fram. Det som inte är med i den bilden är den förvärvstillväxt bolaget kan åstadkomma. Planerna är alltså stora på förvärvsfronten. Att bygga upp en koncern inriktad på utrustning för ekologisk odling och kanske sedan batteridrivna redskap med mera framstår som en intressant idé. Om personerna bakom Lyckegård har rätt profil för att lyckas med det återstår att se. Förvärvsmarknaden är ytterst tuff nu med aktörer som Storskogen och andra som skjuter på det mesta som rör sig. Men kanske har Lyckegård en fördel med sitt arv som pionjär inom den ekologiska nischen?

Slutsats

Lyckegård är ett ambitiöst bolag och har hittat en intressant nisch. Kanske kan bolaget bli en ESG-vinnare. Lyckas de vända till vinst och fullfölja sina långsiktiga planer blir det en bra aktie. Vi stannar dock i ett neutralt råd här och nu.

Lyckegårds största ägare efter notering Värde (Mkr) Andel % Kommentar
Lars Askling via JLK Fastigheter 12 Mkr 13,0% Ledamot och grundare av Gothia Redskap & Ekoväxt (Cameleon).
Hans Bergengren 11 Mkr 12.4% Ledamot. Tecknar för 0,8 Mkr i IPO:n (inkl. ersättning för brygglån).
Entreprenörinvest Sverige 10 Mkr 11.4% Investeringsbolag ägt av familjen Kamprads stiftelse. Tecknar för 1,6 Mkr i IPO:n.
Almi Invest 10 Mkr 10.8% Investerade första gången 2013. Tecknar för 1,6 Mkr i IPO:n.
First Venture Sweden 8 Mkr 8.7% Investeringsbolag. Tecknar för 8 Mkr i IPO:n.

 

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.Här hittar du alla analyser