Balder ökade förvaltningsresultatet

Fastighetsbolaget Balder redovisar ökat förvaltningsresultat under fjärde kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.
Erik Selin. Foto: Tobias Ohls

Hyresintäkterna steg till 2 055 miljoner kronor (2 031), en ökning med 1,2% mot föregående år.

Driftnettot ökade till 1 537 miljoner kronor (1 490), en ökning med 3,2% mot föregående år.

Förvaltningsresultatet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, steg till 1 098 miljoner kronor (1 053), en ökning med 4,3% mot föregående år.

Resultatet före skatt var 4 751 miljoner kronor (8 098). Här ingår värdeförändringar med totalt
2 836 miljoner kronor (6 917).

Resultatet efter skatt blev 3 754 miljoner kronor (6 466), en minskning med 41,9% mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 19,65 kronor (24,92), vilket innebär en minskning med 21,1% mot föregående år.

Styrelsen föreslår ingen utdelning, i likhet med föregående år.

Det långsiktiga substansvärdet, EPRA VAV, steg till 387,38 kronor (341,70) vid årsskiftet, en ökning med 13,4%.

”Trots turbulens och osäkerhet har vi under året fortsatt att utveckla verksamheten. Under 2020 ökade förvaltningsresultatet med 5% och substansvärdet med 13%. Resultatet pressades av lägre intäkter för hotellfastigheterna, lägre resultat från Collector samt hyresrabatter på grund av pandemin. Mindre värdeförändringar avseende våra förvaltningsfastigheter gjorde att resultatet efter skatt minskade till 36,79 kronor per aktie (49,77). Aktuell intjäningsförmåga per aktie har jämfört med föregående årsskifte förbättrats med 12%”, kommenterar VD Erik Selin i bokslutet.

”Investeringarna i våra bostadsprojekt löpte på enligt plan under året. Vi upplever en god efterfrågan på hyreslägenheter i alla våra marknader och även avseende bostadsrätter i Sverige. Tillgången till finansiering med bra villkor var fortsatt god under året och koncernen har en stark likviditetsposition”, fortsätter Erik Selin.

”En annan positiv affär jag också gärna vill lyfta är strukturaffären vi gjorde med Serneke i slutet av året. Det känns mycket glädjande att få bidra till förverkligandet av ett så unikt stadsutvecklingsprojekt som Karlatornet är. Investeringen i Karlatornet ingår som en del i en långsiktig affär mellan Balder och Serneke, som omfattar nästan 1 400 hyresrätter och drygt 12 000 kvadratmeter kommersiella lokaler”, kommenterar Erik Selin.

”Jag ser med stor nyfikenhet fram emot Balders fortsatta resa. Trots svåra tider just nu så försöker vi se över nästa krön och fortsätta utveckla verksamheten tillsammans. Framtiden är alltid osäker men ljus och fylld av möjligheter”, skriver Erik Selin om framtidsutsikterna.

Balder, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Hyresintäkter 2 055 2 031 1,2%
Driftöverskott 1 537 1 490 3,2%
Förvaltningsresultat 1 098 1 053 4,3%
Resultat före skatt 4 751 8 098 -41,3%
Nettoresultat 3 754 6 466 -41,9%
Resultat per aktie, kronor 19,65 24,92 -21,1%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor 387,38 341,70 13,4%
Utdelning per aktie, kronor 0 0