Wihlborgs ökade förvaltningsresultatet

Fastighetsbolaget Wihlborgs redovisar ett ökat förvaltningsresultat under tredje kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 813 miljoner kronor (775), en ökning med 4,9 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 612 miljoner kronor (574), en ökning med 6,6 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 513 miljoner kronor (477), en ökning med 7,5 procent mot föregående år.

Resultatet efter skatt blev 673 miljoner kronor (820), en minskning med 17,9 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 4,38 kronor (5,33).

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 159,68 kronor (147,63).

VD Ulrika Hallengren konstaterar att Wihlborgs affärsmodell stått sig väl under de ganska extrema omständigheterna de senaste 18 månaderna.

”Mot den bakgrunden ser jag inga hinder för våra framtida möjligheter. Vi har alla förutsättningar för fortsatt stabil tillväxt. Vår strategi levererar”, säger Hallengren.

Wihlborgs, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Hyresintäkter 813 775 4,9%
Driftöverskott 612 574 6,6%
Förvaltningsresultat 513 477 7,5%
Resultat före skatt 854 811 5,3%
Nettoresultat 673 820 -17,9%
Resultat per aktie, kronor 4,38 5,33 -17,8%
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor 159,68 147,63 8,2%