QBNK: Expanderar organisationen

Mjukvarubolaget har ny VD sedan våren 2021. QBank har skruvat upp rekryteringstempot rejält vilket pressar resultatet på kort sikt. Långsiktigt hoppas bolaget kunna accelerera tillväxten. Är aktien köpvärd?
QBank tillhandhåller mjukvarulösningar för att hantera digitala tillgångar som till exempel att lagra bilder, filmer, dokument och andra digitala filer. Marknadsnischen kallas för DAM, Digital Asset Management.
QBNK
Börskurs: 12,00 kr Antal aktier: 8,4 m efter utspädning
Börsvärde: 99 Mkr Nettokassa: 12 Mkr
VD: Jacob Philipson Ordförande: Kjell Duveblad

QBank (12 kr) utvecklar och säljer molnbaserade produkter och tjänster som effektiviserar det digitala arbetet för företag och myndigheter.

Marknadsnischen, kallas Digital Asset Management (DAM) och växer fort. Syftet är att hantera digitala tillgångar och automatisera processer för att skapa snabbare och effektivare kommunikation till lägre kostnad. Det handlar typiskt sett om att hantera, samla in, kategorisera och lagra bilder, filmer, dokument och andra digitala filer.

Digital Asset Management har historiskt sett använts för främst marknadsföring. Men bolagets produkt QBank, som bär samma namn som bolaget, kan även användas för att hantera andra digitala tillgångar som till exempel inom forskning och utveckling samt produktion.

Coop, Stena, Dometic och JM är några välkända kunder. QBank grundades år 2003 och noterades på Spotlight Stock Market 2014.

Affärsvärldens huvudscenario 2020 2021E 2022E 2023E
Omsättning 31 37 42 49
 – Tillväxt +9,9% +17,3% +15,0% +15,0%
Rörelseresultat 1 -3 -3 0
 – Rörelsemarginal 2,4% -9,0% -7,0% 1,0%
Resultat efter skatt 1 -3 -2 0
Vinst per aktie 0,06 -0,31 -0,27 0,05
Utdelning per aktie 0,00 0,00 0,00 0,00
Direktavkastning 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Avkastning på eget kapital 5% -22% -25% 5%
Avkastning på operativt kapital 100%+ Neg. Neg. 100%+
Nettoskuld/EBIT -22,1 e.m. e.m. -22,4
P/E 185,5 e.m. e.m. 240,0
EV/EBIT 117,7 e.m. e.m. 179,5
EV/Sales 2,8 2,4 2,1 1,8

God underliggande marknadstillväxt

Marknadstillväxten för Digital Asset Management spås uppgå till 15-20% per år de kommande åren. Tillväxten väntas drivas av den ökade digitaliseringen och därmed företagens ökade användning av bilder, filmer och liknande. Trenden på marknaden går från att implementera en enklare mediebank för att samla bilder och filmer på ett ställe, till mer komplexa lösningar.

QBank har ökat intäkterna från 12 Mkr vid noteringen 2014 till cirka 36 Mkr idag. Bolaget har inget uttalat tillväxt- eller marginalmål annat än att tillväxten skall ske under lönsamhet. Rörelsemarginalen har varierat en del över tid. Under 2021 har marginalen pressats av tillväxtsatsningar och rekrytering av ny personal.

Ny VD med lovande track record

Under våren 2021 bytte QBank VD då Jacob Philipson tillträdde. Philipson har tidigare bland annat varit VD för mjukvarubolaget Datscha (mellan 2012-2020) som är en leverantör av webbaserade tjänster för information och analys av kommersiella fastigheter. Under åren Philipson var VD på Datscha steg omsättningen från 47 Mkr till 109 Mkr. Datscha såldes i slutet av 2019 till amerikanska fastighetsdataleverantören Real Capital Analytics för 551 Mkr motsvarande 5,1 gånger omsättningen för 2019. Samt 4,5 gånger omsättningen och 28 gånger rörelsevinsten för 2020.

Jacob Philipson har köpt cirka 177 000 aktier och 518 000 teckningsoptioner i QBank. Vid fullt nyttjande innebär det en ägarandel på cirka 8% av bolaget.

De återkommande abonnemangsintäkterna utgör cirka 75-80% av QBanks totala intäkter. Bruttomarginalen är 90% för abonnemangsintäkterna. Resterande del består i princip uteslutande av konsultintäkter (Professional Services) som tillkommer i samband med implementation till omkringliggande system.

Vid utgången av det tredje kvartalet 2021 uppgick de månatliga abonnemangsintäkterna till knappt 2,2 Mkr vilket uppräknat i årstakt är cirka 26 Mkr. Kundbortfallet, på branschspråk kallat churn, har varit omkring 5% de senaste åren.

Fokus på rekrytering

QBank har under 2021 rekryterat en hel del personal. När Philipson tillträdde våren 2021 hade QBank 17 anställda. Numera har bolaget cirka ett trettiotal anställda. Rekrytering har främst skett inom sälj, marknad och produktutveckling.

Den ökade kostnadsnivån har pressat rörelseresultat som var negativ under tre första kvartalen 2021.

QBNK Q1-Q3 2021 Q1-Q3 2020
Abonnemangsintäkter 19,0 Mkr 17,9 Mkr
Professional Services 8,2 Mkr 4,2 Mkr
Övriga rörelseintäkter 0,05 Mkr 0,2 Mkr
Totala intäkter 27,3 Mkr 22,3 Mkr
Tillväxt 23% 7%
Rörelseresultat 1,8 Mkr 1,3 Mkr
Ebit-marginal -6,5% 5,8%

QBanks strategin är att stärka organisationen för att öka tillväxten. I samtal med Affärsvärlden menar VD Jacob Philipson att det kommer öka bolagets långsiktiga konkurrenskraft. Även om det påverkar resultatet negativt på kort sikt.

I och med rekryteringarna har QBank numera en dubbelt så stor produktutvecklingsorganisation (totalt 10 anställda). QBank ser flera utvecklingsmöjligheter för att stärka produkten samt skapa merförsäljningspotential till existerande kundbas.

Potential till merförsäljning

Bolaget har idag en kundlista på mer än 150 bolag. Merparten är stora bolag som exempelvis Ericsson, Coop, Arjo, Peab, Axfood, JM och Stena, Swedish Match, Stadium och Toyota. VD Jacob Philipson ser potential att tillhandhålla ytterligare funktioner, integrationer och andra värdeskapande åtaganden till kundbasen.

Under tredje kvartalet tillträdde en ny säljchef, Anna Gomes, som tidigare har arbetat med Philipson på Datscha. Säljavdelningen består nu av 8 personer jämfört med 3 säljare tidigare. Även marknadsavdelning är utökad till två anställda. Likaså support och utbildning är numera två anställda. Vidare är bolagets ambition att försäljningen skall vara mer proaktiv och uppsökande jämfört med tidigare. Vidare är QBanks strategi att samarbete mer med partners än tidigare, exempelvis systemintegratörer.

Konkurrensutsatt marknad

Marknaden uppvisar som sagt en god underliggande tillväxt. Men konkurrensen är också hård. Stora bolag som Canto och Bynder är exempel på konkurrenter. Canto har över 2500 varumärken som kunder medan Bynder har 1800 kunder och mer än 350 anställda globalt sett.

QBanks huvudmarknad är Europa. Globalt sett är QBank en liten spelare på marknaden. Högst marknadsandel har bolaget av förklarliga skäl i Norden. Bolaget redovisar däremot inte den geografiska intäktsfördelningen. Prismässigt ligger QBanks erbjudande i det övre segmentet.

På kort sikt påverkas resultatet som sagt negativt av fler anställda. Noterbart är att QBank inte aktiverar några utvecklingskostnader utan tar alla kostnader direkt över resultaträkningen. Det är positivt. Den absolut viktigaste värdedrivaren är att de återkommande intäkterna fortsätter att öka och att tillväxttakten accelererar under 2022.

Vi räknar med 15% tillväxt kommande år. Vilket är i linje ungefär i linje med den underliggande marknadstillväxten. Det är inte otänkbart att QBank kommer växa snabbare än så.

Resultatet under 2022 kommer belastas av högre personalkostnader. Vi räknar med att QBank vänder till positivt resultat år 2023. Använder vi en multipel på 2,5 gånger omsättningen finns 30% uppsida på sikt. Snabbväxande mjukvarubolag med hög andel återkommande intäkter har blivit populära på senare år. Många mjukvarubolag värderas väsentligt högre än så.

Bolag Avkastning 1 år % EV/Ebit 2022E EV/Sales 2022E EV/Sales 2023E Ebit-marginal 2022E % Årlig tillväxt 2021-2023 %
QBank -4,4 179,5 2,1 1,8 -7,0 15,0
Opter 24,4 6,0 5,3 24,5 13,0
Upsales 47,8 58,0 10,9 8,5 18,7 29,7
Litium -39,5 215,2 2,8 2,1 1,3 29,7
Genomsnitt 1,3 119,3 5,4 4,4 9,4 21,9
Källa: Affärsvärlden / Factset

Strukturell tillväxt

Marknaden för digitala tillgångar uppvisar strukturell tillväxt i och med digitalisering. Många bolag vill profitera på denna trend och konkurrensen inom sektorn är hård. Det finns en del hel aktörer på marknaden och på sikt kommer marknaden sannolikt att konsolideras och mindre aktörer slås ut och/eller köpas upp.

Att QBank nu anställer personal för att stärka både produkten och öka säljaktiviteterna är nog en bra sak. Det ökar visserligen risken. Vid utgången av Q3 hade bolaget en nettokassa på 12 Mkr. Nu vill det till att tillväxtsatsningarna biter. Det kommer säkerligen ta några kvartal innan alla de nyanställda är varma i kläderna och börjat generera intäkter etc.

Vidare har en rad stora och välkända kunder. Att öka den genomsnittliga intäkter per kund är en viktig värdedrivare. Ökad transparens i form av QBank börjar redovisa den genomsnittliga intäkten per kund hade också varit önskvärt.

VD Jacob Philipson har höga ambitioner och har gjort en liknande resa tidigare med mjukvarubolaget Datscha. Det är ett plus. Positivt är också att Philipson köpt aktier samt optioner och har således bra incitament att öka tillväxten för QBank och skapa aktieägarvärde.

Likviditeten i aktien är låg, det är en risk. Investerare som gillar småbolag, accepterar risknivån och har tålamod samt tror på den nya, mer aggressiva, tillväxtstrategin kan överväga en post. Samtidigt är det kanske inte heller fel att följa utvecklingen från sidan och se om tillväxtsatsningen får önskad effekt.

QBNK tio största ägare Andel
Avanza Pension 23,45%
Fredrik Grevelius 19,89%
Ekstrand Corporate Advisors AB 13,67%
Ludvig Thureson 5,45%
Patrik Brummer 4,71%
Kjell Duveblad 3,42%
Carl Grevelius 2,69%
Jacob Philipson 2,36%
Fredrik Törgren 2,05%
Adrian Brummer 2,01%
Källa: Holdings
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.Här hittar du alla analyser