Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Fällande HD-dom i fasadmålet

Tisdagen den 10 februari inleddes förhandlingarna i Högsta domstolen om den fuktdrabbade konstruktionstypen enstegstätade fasader. Foto: Linda Nohrstedt/TT

Myresjöhus agerade vårdslöst när företaget använde så kallade enstegstätade fasader i Svedala. En dom från Högsta domstolen i dag öppnar upp för skadestånd för de drabbade villaägarna.

Domen ses som principiellt intressant eftersom tiotusentals småhus byggts med samma metod.

Tvisten handlar om 34 villor i Svedala nära Malmö som omkring 2000 byggdes med så kallade enstegstätade fasader och relativt snart fick betydande fuktskador. Men byggmetoden hann totalt användas i över 20 000 svenska småhus innan det slogs larm om metodens brister.

Enligt Högsta domstolens dom, som kom i dag, var det vårdslöst av Myresjöshus att använda enstegstätade fasader i Svedala. Entreprenören "ska anses ha handlat vårdslöst genom att inte ha vidtagit lämpliga åtgärder för att förvissa sig om fasadkonstruktionens hållbarhet innan metoden användes", skriver HD.

Enligt HD:s dom har Myresjöhus också ett ansvar gentemot andrahandsköpare av husen i Svedala. "Högsta domstolens har i dag fastställt att överlåtelseförbudet inte hindrar att entreprenören ansvarar mot de nya fastighetsägare som har tagit över den ursprunglige fastighetsägarens rätt mot entreprenören", skriver HD.

– Vi har ingen helhetsbild av hur många som kan påverkas av domen, men metoden har ju använts i väldigt många hus, sade Ulf Stenberg, som är chefsjurist på Villaägarnas riksförbund, inför domen.

– En principiellt viktig delfråga är också andrahandsköparnas rätt.

HD har tidigare konstaterat att det var fel att använda byggmetoden. Det som rätten nu har prövat är om det enligt det då gällande standardavtalet var vårdslöst av Myresjöhus att använda metoden.

Enstegstätade putsfasader

De enstegstätade putsfasaderna har varit en branschstandard under femton års tid och samtliga byggbolag som Skanska, NCC, Peab och JM har använt sig av den. JM övergav metoden först 2011, fyra år efter de flesta andra övergett den.

Byggbolagen har uppfört mellan 110 000 och 160 000 bostäder med enstegstätade fasader i Sverige, enligt Ulf Stenberg, som är chefsjurist på Villaägarna.

Kostnaden för att byta ut en enstegstätad fasad till en tvåstegstätad fasad på ett helt småhus varierar mellan 300 000 kr och 1 500 000 kr beroende på skadeomfattning och fasadytans storlek.

Ola Söderlind

Affärsvärlden TT

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom